Wesselseweg 27G Barneveld Voor 14:00 besteld, morgen in huis

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Basic Wear webshop

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Basic Wear WEBSHOP zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Basic Wear worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Basic Wear ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Basic Wear zijn vrijblijvend en Basic Wear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Basic Wear. Basic Wear is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Basic Wear dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen zijn  voor de aangeboden producten zijn in euro`s per stuk, exclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.2 Bij besteding van €300,- exclusief BTW zijn de verzendkosten gratis.
3.3 Verzendkosten bij besteding onder € 300,- exclusief BTW bedragen € 6.00 exclusief BTW.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
4.3 U kunt op de volgende manieren betalen: via iDEAL of vooruitbetaling.
4.4 De betaling dient volledig binnen vijf (5) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Basic Wear de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Basic Wear gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Betaling dient te geschieden zonder korting.

5. Levering
5.1 Levering door Basic Wear vindt plaats binnen twee (2) werkdagen na bestelling, tenzij door Basic Wear anders is aangegeven.
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2 Alle leveringen/artikelen worden aangeboden aan DHL pakketservice of TPG Post.
Deze bezorgen normaliter binnen 2 werkdagen binnen Nederland.
5.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Basic Wear verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Basic Wear de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
– het artikel is ontdaan van de merk- en/of prijslabels.
– het artikel is gewassen en/of gedragen.
– u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.
– het artikel is beschadigd.
– de eventuele verpakking van het product beschadigd is.
– het artikel niet aan uw smaak voldoet.

Door Basic Wear betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.

8. Garantie
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Basic Wear, dan wel tussen Basic Wear en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Basic Wear, is Basic Wear niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Basic Wear.

10. Overmacht
10.1 Basic Wear heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Basic Wear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Basic Wear kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien u aan Basic Wear schriftelijk opgave doet van een adres,
is Basic Wear gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Basic Wear
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Basic Wear gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Basic Wear deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Basic Wear in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door Basic Wear vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Basic Wear is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Bescherming van persoonsgegevens
12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server
en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens
strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy
strikt door ons in acht genomen. Basic Wear zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven
en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Basic Wear (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan Basic Wear

Adres

Wesselseweg 27 G
3771 PA Barneveld

Informatie

KvK: 09076927
BTW: NL 8120 84 214 B01